Publikationer

Dokument och publikationer om våld i nära relationer

Kompetenscentrums utbildningar är baserad på aktuella publikationer och de senaste forskningen.

I uppdraget ingår att föra ut allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen. Verksamheten hämtar dock information från såväl nationell som internationell forskning och teori.

Socialstyrelsen

 

Våld – En handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

 

SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.

 

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen – Meddelandeblad.

 

Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående.

 

Dödsfallsutredningar 2012–2013 – Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott.

 

Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor.

 

Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck.

 

Ensam och utsatt - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländskt bakgrund.

 

Skylla sig själv - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor i missbruk.

 

Sällan sedda - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.

 

FREDA - manual och material till hot- och riskbedömningsinstrumentet FREDA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt