karin_ormon

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksammaDoktor i medicinsk vetenskap, klinisk lektor i psykiatri

Malmö Högskola, Fakulteten för hälsa och samhälle


karin.ormon@mah.se


Mer information
Karin Örmon

"Mitt forskningsområde är våld mot kvinnor under ett livsförloppsperspektiv samt dödligt våld i nära relation. I mitt arbete har jag fördjupat mig i hur kvinnor berättar om sin utsatthet när de vårdas i en allmänpsykiatrisk kontext. Jag har även fördjupat mig i hur våldsutsatta kvinnor blir bemötta av personal inom psykiatrin när de berättat om sin utsatthet. Genom tidsgeografi har jag konstruerat grafiska livsförlopp över våldsutsatta kvinnors livsförlopp.  Händelser under livet, såsom sociala händelser, stressfulla händelser, psykisk ohälsa, våldsutsatthet samt vart kvinnorna sökt stöd och hjälp under livsförloppet har därmed identifierats.


Mitt nuvarande forskningsområde är dödligt våld i nära relation. Projektets huvudsyfte är att identifiera riskfaktorer för dödligt våld i nära relationer, såväl mäns våld mot kvinnor som kvinnors våld mot män, vilket kan bidra till att sådant våld kan förhindras och möjliggöra ett förebyggande arbete. Avsikten är att identifiera eventuella brister i samverkan och rapportering mellan myndigheter och organisationer, såsom hälso- och sjukvård, polis, rättsväsende, socialtjänst. Avsikten är även att undersöka närståendes erfarenheter och upplevelser av att en nära anhörig bragts om livet. Dessutom ska förövares och närstående till förövares uppfattning och förståelse av det inträffade undersökas. Inkluderat i ovanstående ingår även att kartlägga hur många fall av dödligt våld i nära relationer som förekommit i Västra Götaland under tidsperioden 2000-2016.


Projektägare: Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) http://www.valdinararelationer.se/vkv


Samarbetspartner: Polismyndigheten, Polisregion Väst"


Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt