Publikationer

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksamma

Dokument och publikationer om våld i nära relationer

Kompetenscentrums utbildningar är baserad på aktuella publikationer och de senaste forskningen.

I uppdraget ingår att föra ut allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen. Verksamheten hämtar dock information från såväl nationell som internationell forskning och teori. 

Socialstyrelsen


Våld – En handbok om socialnämndens ansvar för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.


SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer.


Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen – Meddelandeblad.


Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående.


Dödsfallsutredningar 2012–2013 – Socialstyrelsens utredningar av vuxna och barn som avlidit med anledning av brott.


Blånader och silverhår – utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor.


Vänd dem inte ryggen – utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck.


Ensam och utsatt - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländskt bakgrund.


Skylla sig själv - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor i missbruk.


Sällan sedda - utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.


FREDA - manual och material till hot- och riskbedömningsinstrumentet FREDA.

 

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt