Våld

En utbildningsverksamhet

för yrkesverksamma

Våld i nära relationer

I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna som antogs år 1948 slås fast att var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Men eftersom denna konvention är könsneutral uppmärksammades inte hur könsdiskriminering gör kvinnor särskilt utsatta på en rad områden. Därför antog FN:s generalförsamling år 1993 Deklarationen om avskaffandet av våld mot kvinnor. Den fastställer att våldet är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och definierar våld mot kvinnor som varje könsrelaterad handling som resulterar i fysisk, psykisk eller sexuell skada eller lidande för den som utsätts. Hot om våld, tvång och godtyckligt frihetsberövande är inkluderat. Utifrån insikten om det historiskt ojämlika maktförhållandet mellan män och kvinnor som en förklaring till våldet betonas i deklarationen staternas ansvar att bedriva en politik som syftar till att avskaffa våld mot kvinnor. Detta dokument har sedan dess varit vägledande för regeringens jämställdhetspolitik (NCK-rapport 2014:1).


Vad kännetecknar våld i nära relationer

  • Någon han/hon känner – en närstående
  • Oftast sker det i hemmet
  • Sker upprepade gånger under en längre tid, eskalerar successivt
  • Flera olika typer av våld, dvs. fysiskt, psykiskt, sexuellt osv.
  • Våldsutövaren stannar kvar på brottsplatsen, dvs. i hemmet
  • Det är ingenting man pratar om – skam och skuld


Vem utsätts för våld?

Våld kan förekomma i alla typer av nära relationer, både isär- och samkönade relationer. Både män och kvinnor utsätts för våld i nära relationer, men framför allt är det kvinnor. Vid brott mot enskild person (misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri, trakasserier) är män och kvinnor lika utsatta (Brå 2013) men det ser olika ut: Män uppger oftast att de utsatts för misshandel och personrån (utanför hemmet/på allmän plats och att det är  enstaka händelser). Kvinnor rapporterar oftare att de utsatts för hot, sexualbrott och trakasserier (i hemmet av en närstående eller en bekant, i skolan eller på arbetet,  men att det är upprepade händelser). Den farligaste platsen för en kvinna är hemmet, till skillnad från mannen.


Hur vanligt är våldet i Sverige?

Mäns våld mot kvinnor sker inom alla samhällsklasser och etniciteter. Enligt Socialstyrelsens handbok om Våld från 2011 förekommer våld i nära relationer i högre utsträckning bland personer som fått ekonomiskt bistånd, har en psykisk sjukdom, är ensamstående mammor, har missbruksproblem, men det är också dessa grupper som huvudsakligen är kända för socialtjänsten och därmed upptäcks problematiken lättare i dessa grupper. Forkning visar dock att mörkertalet är stort och ovanstående stereotypa föreställningar kring personer som är våldsutsatta eller våldsutövare gör att många utsatta inte känner igen sig i beskrivningarna.     • 28 400 fall av misshandel mot kvinnor anmäldes 2017 (BRÅ 2018)


  • Minst 75 000 kvinnor/år utsätts för partnervåld (Socialstyrelsen, Folkhälsorapporten 2009)


  • Dödligt våld - 22 kvinnor dödades under 2018 i Sverige av en man som de har eller hade haft en nära relation med (Brå 2018)


  • Vart tionde barn upplever våld - det vill säga cirka 200 000 barn i Sverige. Vart tjugonde barn upplever våld ofta (NCK 2017)
Om du är utsatt för våld

Om du är utsatt för våld, hot om våld eller sexuella övergrepp kan du ringa kvinnofridslinjen. Samtalet är kostnadsfritt och linjen är öppen dygnet runt. Ditt samtal syns ej på telefonräkningen. Vid akut situation - ring 112. 

...eller vill få hjälp att hantera ett våldsamt beteende

Vill du förändra ett våldsamt eller kontrollerande beteende går det bra att ringa till stödlinjen Välj att sluta. Samtalet är kostnadsfritt, anonymt och syns ej på telefonräkningen. Telefonlinjen är öppen 9.30 - 16.00 (sommartid 10 - 14). Det går också bra att skicka e-post på info@valjattsluta.se  

Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

Ansvarig utgivare: Mikael Wejsfelt